اضافه کردن اعداد و رشته ها(Adding Numbers and Strings)


هشدار!


جاوا از عملگر + هم برای جمع و هم برای الحاق استفاده می کند.


اعداد اضافه شده است. رشته ها به هم پیوسته اند.اگر دو عدد اضافه کنید، نتیجه یک عدد خواهد بود:مثال


int x = 10;
int y = 20;
int z = x + y;      // z will be 30 (an integer/number)


اگر دو رشته اضافه کنید، نتیجه یک الحاق رشته خواهد بود:مثال


String x = "10";
String y = "20";
String z = x + y;   // z will be 1020 (a String)


اگر یک عدد و یک رشته اضافه کنید، نتیجه یک الحاق رشته خواهد بود:مثال


String x = "10";
int y = 20;
String z = x + y;   // z will be 1020 (a String)

مرجع کامل رشته


برای مرجع کامل روش‌های رشته، به مرجع روش‌های رشته جاوا ما بروید.


مرجع حاوی توضیحات و نمونه‌هایی از همه روش‌های رشته است.
خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


قسمت از دست رفته را پر کنید تا یک متغیر تغییر از نوع رشته ایجاد کنید و مقدار را به آن اختصاص دهید. code class="direction-ltr w4-codespan">سلام.
تبریک = ;

شروع تمرین