Math.max(x,y)(Math.max(x,y))


روش Math.max(x,y) را می توان برای یافتن بالاترین مقدار استفاده کرد x و
y:مثال


Math.max(5, 10);