Math.min (x,y)(Math.min(x,y))

روش Math.min(x,y) می‌تواند برای یافتن کمترین مقدار x استفاده شود
و y:مثال


Math.min(5, 10);