Math.random()(Math.random())

Math.random() یک عدد تصادفی بین 0 (شامل) و 1 (انحصاری) برمی گرداند:مثال


Math.random();

مرجع کامل ریاضی


برای مرجع کامل روش‌های ریاضی، به مرجع روش‌های ریاضی جاوا ما بروید.

خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


از روش صحیح برای یافتن بالاترین مقدار x و y.
int x = 5;
int y = 10;
ریاضی.(x, y);

شروع تمرین