جاوا بولین ها(Java Booleans)


اغلب در برنامه نویسی به یک نوع داده نیاز دارید که فقط یکی از دو مقدار را داشته باشد، مانند:  • بله / خیر

  • روشن / خاموش

  • درست / نادرست


برای این، جاوا یک نوع داده بولی دارد که می تواند مقادیر true یا نادرست.