ارزش های بولی(Boolean Values)

یک نوع بولی با کلمه کلیدی بولی اعلان می شود و فقط می تواند مقادیر را بگیرد. درست یا نادرست:مثال


boolean isJavaFun = true;
boolean isFishTasty = false;
System.out.println(isJavaFun);     // Outputs true
System.out.println(isFishTasty);   // Outputs false

با این حال، بازگرداندن مقادیر بولی از عبارات بولی برای آزمایش شرطی رایج تر است.
(پایین را ببینید).