بیان بولی(Boolean Expression)

یک عبارت بولی یک عبارت جاوا است که مقدار بولی را برمی‌گرداند: true یا نادرست.


می توانید از یک عملگر مقایسه، مانند عملگر بیشتر از (>) استفاده کنید تا بفهمید که آیا یک عبارت (یا متغیر) درست است:مثال


int x = 10;
int y = 9;
System.out.println(x > y); // returns true, because 10 is higher than 9

یا حتی ساده تر:مثال


System.out.println(10 > 9); // returns true, because 10 is higher than 9

در مثال‌های زیر، از عملگر برابر با (==) برای ارزیابی یک عبارت استفاده می‌کنیم:مثال


int x = 10;
System.out.println(x == 10); // returns true, because the value of x is equal to 10مثال


System.out.println(10 == 15); // returns false, because 10 is not equal to 15


مقدار بولی یک عبارت، مبنای همه مقایسه‌ها و شرایط جاوا است.


در فصل بعدی درباره شرایط بیشتر خواهید آموخت.
خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


قطعات از دست رفته را پر کنید تا مقادیر true و false چاپ شوند:
isJavaFun = true;
isFishTasty = false;
System.out.println(isJavaFun);
System.out.println(isFishTasty);

شروع تمرین