شرایط جاوا و عبارات If(Java Conditions and If Statements)جاوا از شرایط منطقی معمول ریاضیات پشتیبانی می کند:  • کمتر از: a < ب

  • کمتر یا مساوی با: a <= b

  • بزرگتر از: a > ب

  • بزرگتر یا مساوی با: a >= b

  • برابر a == b

  • برابر نیست: a != b


شما می توانید از این شرایط برای انجام اقدامات مختلف برای تصمیم گیری های مختلف استفاده کنید.


جاوا دارای عبارات شرطی زیر است:  • از if برای مشخص کردن بلوک کدی که باید اجرا شود، در صورتی که شرط مشخص شده درست است، استفاده کنید

  • از else برای تعیین یک بلوک از کد برای اجرا استفاده کنید، اگر همان شرط نادرست است

  • از else if برای تعیین یک شرط جدید برای آزمایش، اگر شرط اول نادرست است، استفاده کنید

  • از سوئیچ برای تعیین بسیاری از بلوک‌های جایگزین کد برای اجرا استفاده کنید