بیانیه if(The if Statement)

از عبارت if استفاده کنید تا اگر شرطی true.
Syntax


if (condition) {
  // block of code to be executed if the condition is true
}
توجه داشته باشید که if با حروف کوچک است. حروف بزرگ (If یا IF) یک خطا ایجاد می کنند.در مثال زیر، دو مقدار را آزمایش می‌کنیم تا بفهمیم 20 بزرگ‌تر است یا خیر
18. اگر شرط درست است، متنی را چاپ کنید:مثال


if (20 > 18) {
  System.out.println("20 is greater than 18");
}


ما همچنین می توانیم متغیرها را آزمایش کنیم:مثال


int x = 20;
int y = 18;
if (x > y) {
  System.out.println("x is greater than y");
}

مثال توضیح داده شد


در مثال بالا از دو متغیر x و y استفاده می‌کنیم،
برای آزمایش اینکه آیا x بزرگتر از y است یا خیر
(با استفاده از عملگر >). از آنجایی که x 20 و y 18 است و می دانیم که 20 بزرگتر از 18 است، روی صفحه چاپ می کنیم که "x بزرگتر از y است".