بیانیه دیگر(The else Statement)

از عبارت else استفاده کنید تا اگر شرط نادرست.
Syntax


if (condition) {
  // block of code to be executed if the condition is true
} else {
  // block of code to be executed if the condition is false
}
مثال


int time = 20;
if (time < 18) {
  System.out.println("Good day.");
} else {
  System.out.println("Good evening.");
}
// Outputs "Good evening."

مثال توضیح داده شد


در مثال بالا، زمان (20) بزرگتر از 18 است، بنابراین شرط نادرست است.
به همین دلیل، به شرط else می رویم و روی صفحه نمایش "خوب" را چاپ می کنیم.
شب". اگر ساعت کمتر از 18 بود، برنامه "روز بخیر" را چاپ می کرد.