دست کوتاه If...Else (اپراتور سه تایی)(Short Hand If...Else (Ternary Operator))

دست کوتاه if else نیز وجود دارد که به سه تایی معروف است.
عملگر
زیرا از سه عملوند تشکیل شده است. می توان از آن استفاده کرد
چندین خط کد را با یک خط جایگزین کنید. اغلب برای جایگزینی استفاده می شود
عبارت های ساده if else:
Syntax


variable = (condition) ? expressionTrue :  expressionFalse;به جای نوشتن:مثال


int time = 20;
if (time < 18) {
  System.out.println("Good day.");
} else {
  System.out.println("Good evening.");
}

شما می توانید به سادگی بنویسید:مثال


int time = 20;
String result = (time < 18) ? "Good day." : "Good evening.";
System.out.println(result);


خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


اگر x بزرگتر از y است، "Hello World" را چاپ کنید.
int x = 50;
int y = 10;
(x y) {
System.out.println ("سلام جهان");
}

شروع تمرین