بیانیه های سوئیچ جاوا(Java Switch Statements)از دستور switch برای انتخاب یکی از بسیاری از بلوک‌های کد برای اجرا استفاده کنید.
Syntax


switch(expression) {
  case x:
    // code block
    break;
  case y:
    // code block
    break;
  default:
    // code block
}این روش کار می کند:  • عبارت سوئیچ یک بار ارزیابی می شود.

  • مقدار عبارت با مقادیر هر مورد مقایسه می‌شود.

  • اگر مطابقت وجود داشته باشد، بلوک کد مرتبط اجرا می شود.

  • کلمات کلیدی شکست و پیش‌فرض اختیاری هستند و بعداً در این فصل توضیح داده خواهند شد


مثال زیر از شماره روز هفته برای محاسبه نام روز هفته استفاده می کند:مثال


int day = 4;
switch (day) {
  case 1:
    System.out.println("Monday");
    break;
  case 2:
    System.out.println("Tuesday");
    break;
  case 3:
    System.out.println("Wednesday");
    break;
  case 4:
    System.out.println("Thursday");
    break;
  case 5:
    System.out.println("Friday");
    break;
  case 6:
    System.out.println("Saturday");
    break;
  case 7:
    System.out.println("Sunday");
    break;
}
// Outputs "Thursday" (day 4)