کلمه کلیدی پیش فرض(The default Keyword)

کلید کلیدی پیش‌فرض کدی را مشخص می‌کند که در صورت عدم وجود کد اجرا شود.
مطابقت مورد:مثال


int day = 4;
switch (day) {
  case 6:
    System.out.println("Today is Saturday");
    break;
  case 7:
    System.out.println("Today is Sunday");
    break;
  default:
    System.out.println("Looking forward to the Weekend");
}
// Outputs "Looking forward to the Weekend"


توجه داشته باشید که اگر از عبارت پیش‌فرض استفاده شود
به عنوان آخرین دستور در بلوک سوئیچ، نیازی به استراحت ندارد.
خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


قطعات گم شده را وارد کنید تا عبارت سوئیچ زیر را تکمیل کنید.
int day = 2;
سوئیچ () {
1:
System.out.println ("شنبه");
زنگ تفريح؛
2:
System.out.println ("یکشنبه");
;
}

شروع تمرین