Java while Loop(Java While Loop)

حلقه در حالی که در یک بلوک کد حلقه می‌زند تا زمانی که یک شرط مشخص شده true:
Syntax


while (condition) {
  // code block to be executed
}در مثال زیر، کد موجود در حلقه بارها و بارها تا زمانی که اجرا می‌شود
یک متغیر (i) کمتر از 5 است:
مثال


int i = 0;
while (i < 5) {
System.out.println(i);
i++;
}توجه: فراموش نکنید که متغیر مورد استفاده در شرط را افزایش دهید، در غیر این صورت
حلقه هرگز تمام نمی شود!