حلقه Do/While(The Do/While Loop)

حلقه do/while نوعی از در حالی که است حلقه این حلقه خواهد شد
بلوک کد را یک بار اجرا کنید، قبل از اینکه بررسی کنید که آیا شرط درست است یا خیر، آنگاه انجام خواهد شد
تا زمانی که شرط درست است حلقه را تکرار کنید.
Syntax


do {
  // code block to be executed
}
while (condition);مثال زیر از یک حلقه do/while استفاده می کند. حلقه همیشه خواهد بود
حداقل یک بار اجرا می شود، حتی اگر شرط نادرست باشد، زیرا بلوک کد
قبل از آزمایش شرط اجرا می شود:
مثال


int i = 0;
do {
  System.out.println(i);
  i++;
}
while (i < 5);فراموش نکنید که متغیر مورد استفاده در شرط را افزایش دهید، در غیر این صورت
حلقه هرگز تمام نمی شود!
خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


تا زمانی که i کمتر از 6 باشد، i را چاپ کنید.
int i = 1;
(i < 6) {
System.out.println(i);
;
}

شروع تمرین