جاوا برای حلقه(Java For Loop)زمانی که دقیقاً می دانید چند بار می خواهید از طریق یک بلوک حلقه بزنید
کد، از حلقه for به جای حلقه در حالی که استفاده کنید:
Syntax


for (statement 1; statement 2; statement 3) {
  // code block to be executed
}بیانات 1 قبل از اجرای بلوک کد (یک بار) اجرا می‌شود.


شرط 2 شرایط اجرای بلوک کد را تعریف می‌کند.


وضعیت 3 (هر بار) پس از اجرای بلوک کد اجرا می‌شود.مثال زیر اعداد 0 تا 4 را چاپ می کند:مثال


for (int i = 0; i < 5; i++) {
  System.out.println(i);
}


مثال توضیح داده شد


گزاره 1 یک متغیر را قبل از شروع حلقه تنظیم می کند (int i = 0).


بیانیه 2 شرط اجرای حلقه را تعریف می کند (i باید کمتر از
5). اگر شرط درست باشد، حلقه دوباره شروع می شود، اگر نادرست باشد،
حلقه به پایان می رسد.


بیانیه 3 هر بار که بلوک کد در حلقه دارای یک مقدار (i++) است
اجرا شد.