مثالی دیگر(Another Example)

این مثال فقط مقادیر زوج بین 0 و 10 را چاپ می کند:مثال


for (int i = 0; i <= 10; i = i + 2) {
  System.out.println(i);
}