برای هر حلقه(For-Each Loop)

همچنین یک حلقه "for-each" وجود دارد که منحصراً برای حلقه زدن عناصر در آرایه استفاده می‌شود:


Syntax


for (type variableName : arrayName) {
  // code block to be executed
}


مثال زیر همه عناصر موجود در خودروها را خروجی می‌دهد
آرایه، با استفاده از حلقه "برای هر":
مثال


String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
for (String i : cars) {
  System.out.println(i);
}


توجه: اگر مثال بالا را متوجه نشدید نگران نباشید. در فصل آرایه‌های جاوا درباره آرایه‌ها اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد.خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


از یک حلقه for برای چاپ "بله" 5 بار استفاده کنید.
(int i = 0; i < 5; ) {
System.out.println();
}

شروع تمرین