جاوا بریک(Java Break)


شما قبلاً عبارت break مورد استفاده در فصل قبلی این آموزش را مشاهده کرده اید. برای "پرش" از یک عبارت switch استفاده شد.


عبارت break همچنین می‌تواند برای پرش از یک
حلقه.


این مثال زمانی از حلقه خارج می شود که i برابر با 4 باشد:
مثال


for (int i = 0; i < 10; i++) {
  if (i == 4) {
    break;
  }
  System.out.println(i);
}