جاوا ادامه(Java Continue)

عبارت continue یک تکرار (در حلقه) را در صورت وقوع یک شرط مشخص می‌شکند و با تکرار بعدی در حلقه.


این مثال مقدار 4 را رد می کند:
مثال


for (int i = 0; i < 10; i++) {
  if (i == 4) {
    continue;
  }
  System.out.println(i);
}