شکستن و ادامه در حلقه حلقه(Break and Continue in While Loop)

همچنین می‌توانید از break و ادامه در حالت حلقه استفاده کنید:
Break مثال


int i = 0;
while (i < 10) {
  System.out.println(i);
  i++;
  if (i == 4) {
    break;
  }
}Continue مثال


int i = 0;
while (i < 10) {
  if (i == 4) {
    i++;
    continue;
  }
  System.out.println(i);
  i++;
}


خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


اگر i 5 باشد، حلقه را متوقف کنید.
برای (int i = 0; i < 10; i++) {
اگر (i == 5) {
;
}
System.out.println(i);
}

شروع تمرین