آرایه های جاوا(Java Arrays)


آرایه‌ها برای ذخیره چندین مقدار در یک متغیر استفاده می‌شوند، به‌جای اینکه برای هر متغیر متغیرهای جداگانه را اعلام کنند.
مقدار.


برای اعلام آرایه، نوع متغیر را با کراکت مربع تعریف کنید:
String[] cars;


اکنون متغیری را اعلام کرده ایم که آرایه ای از رشته ها را در خود جای می دهد. برای وارد کردن
مقادیر آن، می‌توانیم از یک آرایه به معنای واقعی کلمه استفاده کنیم - مقادیر را در a قرار دهیم
فهرست جدا شده با کاما، داخل پرانتزهای فرفری:String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};برای ایجاد آرایه ای از اعداد صحیح، می توانید بنویسید:int[] myNum = {10, 20, 30, 40};