به عناصر یک آرایه دسترسی داشته باشید(Access the Elements of an Array)

شما با مراجعه به شماره فهرست به یک عنصر آرایه دسترسی دارید.


این عبارت به مقدار اولین عنصر در خودروها دسترسی دارد:
مثال


String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
System.out.println(cars[0]);
// Outputs Volvoتوجه: شاخص‌های آرایه با 0 شروع می‌شوند: [0] اولین عنصر است. [1] دوم است
عنصر، و غیره.