یک عنصر آرایه را تغییر دهید(Change an Array Element)

برای تغییر مقدار یک عنصر خاص، به شماره فهرست مراجعه کنید:
مثال


cars[0] = "Opel";مثال


String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
cars[0] = "Opel";
System.out.println(cars[0]);
// Now outputs Opel instead of Volvo