طول آرایه(Array Length)


برای اینکه بفهمید یک آرایه چند عنصر دارد، از ویژگی length استفاده کنید:
مثال


String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
System.out.println(cars.length);
// Outputs 4