حلقه از طریق یک آرایه(Loop Through an Array)

می توانید با حلقه for عناصر آرایه را حلقه بزنید و از استفاده کنید طول
ویژگی برای تعیین اینکه حلقه باید چند بار اجرا شود.


مثال زیر همه عناصر موجود در خودروها را خروجی می‌دهد
آرایه:
مثال


String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
for (int i = 0; i < cars.length; i++) {
  System.out.println(cars[i]);
}