از طریق یک آرایه با For-Each حلقه بزنید(Loop Through an Array with For-Each)

همچنین یک حلقه "for-each" وجود دارد که منحصراً برای حلقه زدن عناصر در آرایه ها استفاده می شود:Syntax


for (type variable : arrayname) {
  ...
}


مثال زیر همه عناصر موجود در خودروها را خروجی می‌دهد
آرایه، با استفاده از حلقه "برای هر":
مثال


String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
for (String i : cars) {
  System.out.println(i);
}

مثال بالا را می توان به این صورت خواند: برای هر رشته عنصر (نام گرفته
i - همانطور که در
index) در خودروها، مقدار i را چاپ کنید.


اگر حلقه for و for-each را با هم مقایسه کنید، خواهید دید که for-each روش نوشتن آسان تر است
نیازی به شمارنده (با استفاده از ویژگی length) ندارد و خواناتر است.