یک روش ایجاد کنید(Create a Method)


یک متد باید در یک کلاس اعلان شود. تعریف شده است
با نام متد و به دنبال آن پرانتز (). جاوا برخی از روش های از پیش تعریف شده را ارائه می دهد، مانند System.out.println()، اما شما همچنین می توانید روش های خود را برای انجام اقدامات خاص ایجاد کنید:مثال


Create a method inside MyClass:


public class MyClass {
  static void myMethod() {
    // code to be executed
  }
}


مثال توضیح داده شد  • myMethod() نام روش است

  • ایستا به این معنی است که متد متعلق به
    کلاس MyClass و شیء کلاس MyClass نیست. در ادامه این آموزش در مورد اشیا و نحوه دسترسی به روش ها از طریق اشیا بیشتر خواهید آموخت.

  • void به این معنی است که این روش یک
    ارزش بازگشتی در ادامه این فصل درباره مقادیر بازگشتی بیشتر خواهید آموخت