پارامترها و آرگومان ها(Parameters and Arguments)


اطلاعات را می توان به عنوان پارامتر به متدها ارسال کرد. پارامترها به عنوان متغیر در داخل متد عمل می کنند.


پارامترها بعد از نام متد در داخل پرانتز مشخص می شوند.
شما می توانید هر تعداد پارامتر که می خواهید اضافه کنید، فقط آنها را با کاما جدا کنید.مثال زیر دارای الف است
روشی که یک رشته به نام fname را به عنوان پارامتر می گیرد.
هنگامی که متد فراخوانی می شود، یک نام کوچک را ارسال می کنیم،
که در داخل متد برای چاپ نام کامل استفاده می شود:
مثال


public class MyClass {
  static void myMethod(String fname) {
    System.out.println(fname + " Refsnes");
  }

  public static void main(String[] args) {
    myMethod("Liam");
    myMethod("Jenny");
    myMethod("Anja");
  }
}
// Liam Refsnes
// Jenny Refsnes
// Anja Refsnes


هنگامی که یک پارامتر به متد ارسال می‌شود، Argument نامیده می‌شود. بنابراین، از مثال بالا: fname یک پارامتر است، در حالی که لیام، جنی و آنجا استدلال‌ها هستند.