پارامترهای چندگانه(Multiple Parameters)

شما می توانید هر تعداد پارامتری که دوست دارید داشته باشید:
مثال


public class MyClass {
static void myMethod(String fname, int age) {
System.out.println(fname + " is " + age);
}

public static void main(String[] args) {
myMethod("Liam", 5);
myMethod("Jenny", 8);
myMethod("Anja", 31);
}
}

// Liam is 5
// Jenny is 8
// Anja is 31توجه داشته باشید که وقتی با چند پارامتر کار می کنید، فراخوانی متد باید انجام شود
دارای همان تعداد آرگومان با پارامترهای موجود است و آرگومان ها باید به همان ترتیب ارسال شوند.