ارزش های بازگشتی(Return Values)

کلمه کلیدی void که در مثال های بالا استفاده شده است، نشان می دهد که روش نباید مقداری را برگرداند. اگر شما
می خواهید متد مقداری را برگرداند، می توانید از یک نوع داده اولیه استفاده کنید (مانند int،
char و غیره) به جای void، و از استفاده کنید بازگشت
کلمه کلیدی داخل متد:
مثال


public class MyClass {
  static int myMethod(int x) {
    return 5 + x;
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(myMethod(3));
  }
}
// Outputs 8 (5 + 3)

این مثال مجموع دو پارامتر یک روش را برمی‌گرداند:
مثال


public class MyClass {
  static int myMethod(int x, int y) {
    return x + y;
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(myMethod(5, 3));
  }
}
// Outputs 8 (5 + 3)

همچنین می‌توانید نتیجه را در یک متغیر ذخیره کنید (توصیه می‌شود، زیرا خواندن و نگهداری آن آسان‌تر است):
مثال


public class MyClass {
  static int myMethod(int x, int y) {
    return x + y;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int z = myMethod(5, 3);
    System.out.println(z);
  }
}
// Outputs 8 (5 + 3)