روشی با If...Else(A Method with If...Else)

استفاده از عبارات if...else در داخل متدها معمول است:
مثال


public class MyClass {

  // Create a checkAge() method with an integer variable called age
  static void checkAge(int age) {

    // If age is less than 18, print "access denied"
    if (age < 18) {
      System.out.println("Access denied - You are not old enough!");

    // If age is greater than 18, print "access granted"
    } else {
      System.out.println("Access granted - You are old enough!");
    }

  }

  public static void main(String[] args) {
    checkAge(20); // Call the checkAge method and pass along an age of 20
  }
}

// Outputs "Access granted - You are old enough!"


خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


یک پارامتر fname از نوع رشته به myMethod اضافه کنید ، و خروجی "John Doe":
static void myMethod( ) {
System.out.println( + "Doe");
}

public static void main(string[] args) {
myMethod ("جان");
}

شروع تمرین