روش اضافه بار(Method Overloading)


بابارگذاری بیش از حد روش، چندین روش می‌توانند نام یکسان و متفاوت داشته باشند
پارامترها:
مثال


int myMethod(int x)
float myMethod(float x)
double myMethod(double x, double y)مثال زیر را در نظر بگیرید، که دارای دو روش است که اعداد از انواع مختلف را اضافه می کند:
مثال


static int plusMethodInt(int x, int y) {
return x + y;
}

static double plusMethodDouble(double x, double y) {
return x + y;
}

public static void main(String[] args) {
int myNum1 = plusMethodInt(8, 5);
double myNum2 = plusMethodDouble(4.3, 6.26);
System.out.println("int: " + myNum1);
System.out.println("double: " + myNum2);
}به جای تعریف دو روش که باید یک کار را انجام دهند، بهتر است یکی را بیش از حد بارگذاری کنید.


در مثال زیر، plusMethod را بیش از حد بارگذاری کردیم.
روش کار برای هر دو int
و دبل:مثال


static int plusMethod(int x, int y) {
return x + y;
}

static double plusMethod(double x, double y) {
return x + y;
}

public static void main(String[] args) {
int myNum1 = plusMethod(8, 5);
double myNum2 = plusMethod(4.3, 6.26);
System.out.println("int: " + myNum1);
System.out.println("double: " + myNum2);
}


توجه: چندین روش می‌توانند نام یکسانی داشته باشند
تا زمانی که تعداد و/یا نوع پارامترها متفاوت باشد.