یک کلاس ایجاد کنید(Create a Class)

برای ایجاد کلاس، از کلمه کلیدی کلاس استفاده کنید:MyClass.java


Create a class named "MyClass" with a
variable x:


public class MyClass {
  int x = 5;
}از فصل نحو جاوا به خاطر داشته باشید که یک کلاس همیشه باید با حرف اول بزرگ شروع شود و نام فایل جاوا باید با نام کلاس مطابقت داشته باشد.< /p>