یک شی بسازید(Create an Object)

در جاوا، یک شی از یک کلاس ایجاد می شود. ما قبلاً کلاسی با نام MyClass ایجاد کرده‌ایم،
بنابراین اکنون می توانیم از این برای ایجاد اشیاء استفاده کنیم.


برای ایجاد یک شی از MyClass،
نام کلاس و به دنبال آن نام شی را مشخص کنید و از کلمه کلیدی new استفاده کنید:مثال


Create an object called "myObj" and print the value of x:


public class MyClass {
  int x = 5;

  public static void main(String[] args) {
    MyClass myObj = new MyClass();
    System.out.println(myObj.x);
  }
}