چندین اشیاء(Multiple Objects)

شما می توانید چندین شی از یک کلاس ایجاد کنید:مثال


Create two objects of MyClass:


public class MyClass {
  int x = 5;

  public static void main(String[] args) {
    MyClass myObj1 = new MyClass();  // Object 1
    MyClass myObj2 = new MyClass();  // Object 2
    System.out.println(myObj1.x);
    System.out.println(myObj2.x);
  }
}