ویژگی های کلاس جاوا(Java Class Attributes)


در فصل قبل، ما از عبارت "متغیر" برای x در مثال استفاده کردیم (همانطور که در زیر نشان داده شده است). در واقع یک
ویژگی کلاس. یا می توانید بگویید که ویژگی های کلاس متغیرهایی در یک کلاس هستند:مثال


Create a class called "MyClass" with two attributes: x and y:


public class MyClass {
  int x = 5;
  int y = 3;
}یک عبارت دیگر برای ویژگی های کلاس فیلدها است.