دسترسی به ویژگی ها(Accessing Attributes)

می‌توانید با ایجاد یک شی از کلاس و با استفاده از نحو نقطه‌ای ( به ویژگی‌ها دسترسی داشته باشید.):


مثال زیر یک شی از کلاس MyClass را با
نام myObj. ما از x استفاده می کنیم
ویژگی روی شی برای چاپ مقدار آن:مثال


Create an object called "myObj" and print the value of x:


public class MyClass {
  int x = 5;

  public static void main(String[] args) {
    MyClass myObj = new MyClass();
    System.out.println(myObj.x);
  }
}