چندین اشیاء(Multiple Objects)

اگر چندین شی از یک کلاس ایجاد کنید، می‌توانید مقادیر مشخصه را در یک شی تغییر دهید، بدون اینکه بر مقادیر ویژگی در دیگری تأثیر بگذارد:مثال


Change the value of x to 25 in myObj2, and leave x in myObj1 unchanged:


public class MyClass {
  int x = 5;

  public static void main(String[] args) {
    MyClass myObj1 = new MyClass();  // Object 1
    MyClass myObj2 = new MyClass();  // Object 2
    myObj2.x = 25;
    System.out.println(myObj1.x);  // Outputs 5
    System.out.println(myObj2.x);  // Outputs 25
  }
}