ویژگی های چندگانه(Multiple Attributes)

شما می توانید هر تعداد مشخصه را که می خواهید مشخص کنید:مثال


public class Person {
  String fname = "John";
  String lname = "Doe";
  int age = 24;

  public static void main(String[] args) {
    Person myObj = new Person();
    System.out.println("Name: " + myObj.fname + " " + myObj.lname);
    System.out.println("Age: " + myObj.age);
  }
}
فصل بعدی نحوه ایجاد متدهای کلاس و نحوه دسترسی به آنها با اشیاء را به شما آموزش می دهد.