روش های کلاس جاوا(Java Class Methods)


از فصل روش‌های جاوا یاد گرفتید که روش‌ها در یک
کلاس، و اینکه از آنها برای انجام برخی اقدامات استفاده می شود:مثال


Create a
method named myMethod() in MyClass:


public class MyClass {
  static void myMethod() {
    System.out.println("Hello World!");
  }
}myMethod() یک متن (عمل) را چاپ می کند، زمانی که
به تماس. به
یک متد را فراخوانی کنید، نام متد را بنویسید و با دو پرانتز () و نقطه ویرگول;

بنویسید.

مثال


Inside main, call
myMethod()
:


public class MyClass {
  static void myMethod() {
    System.out.println("Hello World!");
  }

  public static void main(String[] args) {
    myMethod();
  }
}

// Outputs "Hello World!"