استاتیک در مقابل غیر ایستا(Static vs. Non-Static)

شما اغلب برنامه های جاوا را می بینید که دارای ایستا یا عمومی
ویژگی ها و روش ها.


در مثال بالا، یک ایستا ایجاد کردیم
متد، به این معنی که می توان بدون ایجاد یک شی از کلاس به آن دسترسی داشت،
برخلاف عمومی، که فقط توسط
اشیاء:



مثال


An example to demonstrate the differences between static and public
methods:


public class MyClass {
  // Static method
  static void myStaticMethod() {
    System.out.println("Static methods can be called without creating objects");
  }

  // Public method
  public void myPublicMethod() {
    System.out.println("Public methods must be called by creating objects");
  }

  // Main method
  public static void main(String[] args) {
    myStaticMethod(); // Call the static method
    // myPublicMethod(); This would compile an error

    MyClass myObj = new MyClass(); // Create an object of MyClass
    myObj.myPublicMethod(); // Call the public method on the object
  }
}







توجه: در فصل اصلاح‌کننده‌های جاوا درباره این کلمات کلیدی (که اصلاح‌کننده نامیده می‌شوند) اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد.