استفاده از چندین کلاس(Using Multiple Classes)

همانطور که در فصل کلاسها مشخص کردیم،
یک تمرین خوب برای ایجاد یک شی از یک کلاس و دسترسی به آن در کلاس دیگر.


به خاطر داشته باشید که نام فایل جاوا باید با نام کلاس مطابقت داشته باشد. در این
به عنوان مثال، ما دو فایل را در یک فهرست ایجاد کرده ایم:  • Car.java

  • OtherClass.javaCar.java


public class Car {
  public void fullThrottle() {
    System.out.println("The car is going as fast as it can!");
  }

  public void speed(int maxSpeed) {
    System.out.println("Max speed is: " + maxSpeed);
  }
}OtherClass.java


class OtherClass {
  public static void main(String[] args) {
    Car myCar = new Car();     // Create a myCar object
    myCar.fullThrottle();      // Call the fullThrottle() method
    myCar.speed(200);          // Call the speed() method
  }
}وقتی هر دو فایل کامپایل شدند:
C:UsersYour Name>javac Car.java

C:UsersYour Name>javac OtherClass.javaفایل OtherClass.java را اجرا کنید:
C:UsersYour Name>java OtherClassو خروجی این خواهد بود:
The car is going as fast as it can!

Max speed is: 200