سازندگان جاوا(Java Constructors)


سازنده در جاوا یک روش خاص است که برای مقداردهی اولیه اشیا استفاده می شود.
سازنده زمانی فراخوانی می شود که یک شی از یک کلاس ایجاد شود. می توان از آن استفاده کرد
مقادیر اولیه را برای ویژگی های شی تنظیم کنید:مثال


Create a constructor:


// Create a MyClass class
public class MyClass {
  int x;  // Create a class attribute

  // Create a class constructor for the MyClass class
  public MyClass() {
    x = 5;  // Set the initial value for the class attribute x
  }

  public static void main(String[] args) {
    MyClass myObj = new MyClass(); // Create an object of class MyClass (This will call the constructor)
    System.out.println(myObj.x); // Print the value of x
  }
}

// Outputs 5


توجه داشته باشید که نام سازنده باید با نام کلاس مطابقت داشته باشد و نمی‌تواند دارای یک
نوع برگشتی (مانند void).


همچنین توجه داشته باشید که سازنده هنگام ایجاد شیء فراخوانی می شود.


همه کلاس ها به طور پیش فرض سازنده دارند: اگر سازنده کلاس ایجاد نکنید
خود، جاوا یکی برای شما ایجاد می کند. با این حال، نمی توانید مقادیر اولیه را برای ویژگی های شی تعیین کنید.