پارامترهای سازنده(Constructor Parameters)

سازندگان همچنین می‌توانند پارامترهایی را بگیرند که برای مقداردهی اولیه استفاده می‌شود
ویژگی ها.


مثال زیر یک پارامتر int y اضافه می کند
به سازنده
داخل سازنده x را روی y قرار می دهیم (x=y). وقتی زنگ میزنیم
سازنده، پارامتری را به سازنده (5) ارسال می کنیم که مقدار آن را تعیین می کند
x تا 5:مثال


public class MyClass {
  int x;

  public MyClass(int y) {
    x = y;
  }

  public static void main(String[] args) {
    MyClass myObj = new MyClass(5);
    System.out.println(myObj.x);
  }
}

// Outputs 5

شما می توانید هر تعداد پارامتر که می خواهید داشته باشید:
مثال


public class Car {
  int modelYear;
  String modelName;

  public Car(int year, String name) {
    modelYear = year;
    modelName = name;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Car myCar = new Car(1969, "Mustang");
    System.out.println(myCar.modelYear + " " + myCar.modelName);
  }
}

// Outputs 1969 Mustang