اصلاح کننده ها(Modifiers)


تاکنون، با کلمه کلیدی عمومی که تقریباً در
همه نمونه های ما:public class MyClass


کلید کلیدی عمومی یک تغییرکننده دسترسی است،
به این معنی که برای تنظیم سطح دسترسی برای کلاس ها، ویژگی ها، متدها و
سازنده ها.


ما اصلاح کننده ها را به دو گروه تقسیم می کنیم:  • تغییرکننده‌های دسترسی - سطح دسترسی را کنترل می‌کند

  • تغییرکننده‌های بدون دسترسی - سطح دسترسی را کنترل نمی‌کنند، اما عملکردهای دیگری را ارائه می‌کنند