اصلاح کننده های غیر دسترسی(Non-Access Modifiers)

برای کلاس‌ها، می‌توانید از نهایی یا چکیده:


تغییرکنندهتوضیحاتامتحان کنید
نهاییکلاس را نمی توان توسط کلاس های دیگر به ارث برد (شما در فصل وراثت بیشتر در مورد وراثت خواهید آموخت)امتحان کنید»
چکیدهاز کلاس نمی توان برای ایجاد اشیاء استفاده کرد (برای دسترسی به یک کلاس انتزاعی، باید از کلاس دیگری به ارث برده شود. در وارثیت و انتزاع)امتحان کنید»
برای ویژگی‌ها و روش‌ها، می‌توانید از یکی از آنها استفاده کنید
زیر:
درباره وراثت و انتزاع اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد.


تغییرکنندهتوضیح
نهاییویژگی ها و روش ها را نمی توان نادیده گرفت/تغییر داد
ایستاویژگی ها و متدها به جای یک شیء به کلاس تعلق دارند
چکیده فقط در یک کلاس انتزاعی قابل استفاده است و فقط روی متدها قابل استفاده است. روش مثلا بدنه نداره
abstract void run();. بدن توسط
زیر کلاس (به ارث رسیده از). در فصل های وارث و انتزاع
گذراویژگی‌ها و متدها هنگام سریال‌سازی شی حاوی آنها حذف می‌شوند
همگام شدهروش‌ها را می‌توان فقط با یک رشته در هر بار دسترسی داشت
فرارمقدار یک ویژگی به صورت thread-local ذخیره نمی شود و همیشه از "حافظه اصلی" خوانده می شود