کپسوله سازی(Encapsulation)


معنای Encapsulation، اطمینان از پنهان بودن داده های "حساس" است.
از کاربران برای رسیدن به این هدف باید:


  • متغیرها/ویژگی های کلاس را به عنوان خصوصی
  • اعلام کنید
  • ارائه عمومی دریافت
    و روش‌های تنظیم برای دسترسی و به‌روزرسانی مقدار یک خصوصی
    متغیر