بسته های جاوا و API(Java Packages & API)


یک بسته در جاوا برای گروه بندی کلاس های مرتبط استفاده می شود. به آن فکر کنید
پوشه ای در فهرست فایل. ما از بسته ها برای جلوگیری از تضاد نام استفاده می کنیم، و
برای نوشتن کد قابل نگهداری بهتر بسته ها به دو دسته تقسیم می شوند:  • بسته‌های داخلی (بسته‌هایی از Java API)

  • بسته های تعریف شده توسط کاربر (بسته های خود را ایجاد کنید)