یک بسته را وارد کنید(Import a Package)

بسته های زیادی برای انتخاب وجود دارد. در مثال قبلی، ما از کلاس اسکنر از بسته java.util استفاده کردیم. این بسته حاوی تاریخ و زمان نیز می باشد
امکانات، مولد اعداد تصادفی و سایر کلاس‌های کاربردی.


برای وارد کردن یک بسته کامل، جمله را با علامت ستاره پایان دهید (*).
مثال زیر
همه کلاس ها را در بسته java.util وارد می کند:
مثال


import java.util.*;